Tuesday June 9th
Growden 4
6pm- Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish  A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday  June 11th
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday June 16th
Growden 4
6pm-Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday June 18th
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday June 23rd
Growden 4
6pm- Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish  A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday  June 25th
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday June 30th
Growden 4
6pm-Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday July 2nd
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday July7th
Growden 4
6pm- Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish  A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday  July 9th
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday July14th
Growden 4
6pm-Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday July 16th
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals

Tuesday July 21st
Growden 4
6pm- Team 1 Roon Cardinals
8pm-Team 3 Irish  A's
Growden 5
6pm-Team 2 Steer Yankees
8pm-Team 4 Yannish Twins

Thursday  July 23rd
Growden 4
6pm-Team 4 Yannish Twins
8pm-Team 2 Steer Yankees
Growden 5
6pm-Team 3 Irish A's
8pm-Team 1 Roon Cardinals