Privacystatement H.S.V. Gryphons - Rosmalen

1 June, 2018

 

Privacystatement H.S.V. Gryphons - Rosmalen

In dit privacystatement is opgenomen op welke wijze dagelijks binnen de H.S.V. Gryphons wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Contactgegevens:

 HONK- en SOFTBAL VERENIGING "GRYPHONS"

Groote Vlietlaan 61 5245 PB Rosmalen - NL

Postadres:St. Josephstraat 7,

 5211 NH, ’s-Hertogenbosch - NL

Tel.-nr.: +31(0)73 822 1968

Inschrijving KvK: 40215523

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie met onze leden, vrijwilligers en geïnteresseerden. We zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

1. Wetgeving en definities

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon. Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffect-beoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwer-kingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

 Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

2. Reikwijdte

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle vrijwilligers en kaderleden van H.S.V. Gryphons. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen H.S.V Gryphons plaatsvinden.

3. Verantwoordelijke

H.S.V. Gryphons is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens haar worden uitgevoerd.

4. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking: verzamelen (vastleggen en ordenen), bewaren (bijwerken en wijzigen), opvragen (raadplegen, gebruiken), verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen, samenbrengen (met elkaar in verband brengen), afschermen (uitwissen of vernietigen) van gegevens.

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. 

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 Om een verplichting na te komen die in de wet staat

 Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was

 Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

 Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak

 Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoons-gegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. H.S.V. Gryphons zorgt ervoor dat de persoons-gegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Hiervoor heeft H.S.V. Gryphons een verwerkersovereenkomst afgesloten met de organisatie SportLink die de ledenadministratie voor H.S.V. Gryphons verwerkt. Daarnaast beveiligt H.S.V. Gryphons alle persoonsgegevens die zij zelf in het bezit heeft. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe dit uitgevoerd wordt staat in het informatiebeveiligingsbeleid.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)

H.S.V. Gryphons geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

5. Transparantie en communicatie

Informatieplicht (Artikel 13, 14, AVG)

H.S.V. Gryphons informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan H.S.V. Gryphons geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop met de persoons-gegevens om zal worden gaan.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering H.S.V. Gryphons bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan H.S.V. Gryphons te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij H.S.V. Gryphons om dit te corrigeren.

Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan H.S.V. Gryphons te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. H.S.V. Gryphons zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via email naar de vereniging worden verzonden. Na ontvangst van het verzoek heeft de vereniging vier weken de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen die vier weken zal H.S.V. Gryphons laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij H.S.V. Gryphons of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Voor bescherming van uw privacy schermt u de pasfoto, de MRZ zone (strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservice nummer af of maakt deze onherkenbaar. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd.

6. Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering (Artikel 22, AVG)

H.S.V. Gryphons maakt bij het verweken van gegevens geen gebruik van profilering. H.S.V. Gryphons maakt bij het verweken van gegevens geen gebruik van big data en tracking.

7. Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

H.S.V. Gryphons is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan H.S.V. Gryphons de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, indien mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

 De doelen van de verwerking;

 Een beschrijving van de soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

 Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

 Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

 De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

 Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. H.S.V. Gryphons voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG)

H.S.V. Gryphons heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP. Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de werkgroepen overneemt. De werkgroepen binnen de vereniging, zoals de Softbal- en de Honkbal Technische Commissie, hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacy-gevoelige gegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van privacy. Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de vereniging hansgroenewoud@kpnmail.nl

Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt H.S.V. Gryphons dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt H.S.V. Gryphons dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting Als H.S.V. Gryphons een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de vereniging worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het bestuur van de vereniging conform de vigerende wetgeving.

Disclaimer:

Dit privacystatement is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacy-wetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.