City Championships

Wednesday 3/6 @ Holy Cross High School

5:30pm GJV - St. Joseph's vs. Catholic Academy of Waterbury

7:00pm GV - St. John's vs. Catholic Academy of Waterbury

 

Thursday 3/7 @ Holy Cross High School

5:30pm BJV - SSPP vs. Catholic Academy of Waterbury Blue

7:00pm BV - SSPP vs. Catholic Academy of Waterbury 8th