2017 - 2018 Board Members

Co-Presidents : Baocheng Chu and Diana Kojima

Vice President : Shaping Guan

Treasurer : Xiao Wu

Secretary/PR:  Linda Morasch and Susan Meadows

Spirit Chair:  Yoshiko Tan and Diana Kojima

Spring Banquet Co-Chairs:  Cindy Breen, Pamela Fong, Cindy Huang

Competition Host Co-Chairs: Pamela Fong and Cindy Huang